Số điện thoại hỗ trợ các chi cục thuế Hà Nội

Để tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp, Cục Thuế Hà Nội đã có hướng dẫn kiểm tra và hỗ trợ trả thông báo 2 bước đối với hồ sơ khai thuế điện tử của doanh nghiệp, người nộp...